Odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys wywołany wirusem COVID w 2020 r. jest Plan Odbudowy dla Europy, którego największą część stanowi Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Fund-RRF). Jego budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa UE. Celem działań państw członkowskich ma być złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Środki, które w ramach RRF trafią do Polski to 57 mld EUR, z czego ponad 23 mld EUR w formie bezzwrotnej a pozostałe 34 mld EUR jako pożyczki. By móc wykorzystać te środki każdy kraj członkowski, w tym także Polska musi opracować Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W Polsce odpowiedzialne za ten dokument jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje prace poszczególnych ministerstw nad poszczególnymi zagadnieniami tematycznymi w tzw. grupach roboczych z zakresu innowacji, energii i środowiska, cyfryzacji, infrastruktury, społeczeństwa, zdrowia i spójności terytorialnej. Nasza inicjatywa widzi, że każdy z tych tematów, które można też traktować jak wyzwania jest obecny wśród zidentyfikowanych pozytywnych efektów wdrażania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków. Stąd nasz postulat, by tak rozumiana renowacja budynków została uwzględniona w opracowywanych przez Polskę dokumentach m.in. Krajowym Planie Odbudowy.

KPO powinien zostać złożony do końca kwietnia Komisji Europejskiej, a jego robocza wersja powinna zostać przedłożona stronie EU jeszcze w październiku. Komisja będzie oceniać dokumenty pod kątem priorytetów: tzw. zielonego i cyfrowego. W ramach pierwszego spełniony musi być cel przeznaczenia minimum 37% wydatków na działania związane z klimatem, co wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal). Z kolei cel cyfrowy jest określony poprzez co najmniej 20% wydatków wspierających cyfryzację.

Wśród kluczowych obszarów dla planowanych w KPO reform i inwestycji znajdują się m.in. ważne dla inicjatywy Fala Renowacji:

  • efektywność energetyczna budynków (obszar Renowacja-Renovation)
  • tzw. czyste technologie i odnowialne źródła energii (obszar Wzmocnienie-Power Up)