Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Uwagi do projektu zmiany w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – Fala renowacji

W drugiej połowie czerwca 2021 r. Inicjatywa Fala Renowacji złożyła swoje uwagi do projektu zmian w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków przesłanego nam przez Ministerstwo Rozwoju.

Uwagi dotyczyły m.in. uwzględnienia wskaźnika energii użytkowej w świadectwach charakterystyki energetycznej budynków – jest to obiektywny parametr pozwalający ocenić jakość konstrukcyjną budynku bez uwzględniania zastosowanych w nim rozwiązań instalacyjnych. Jest to wielkość fizyczna określająca faktycznie zapotrzebowanie na energię dla utrzymania w budynku odpowiednich warunków bytowych. Energię tę można dostarczyć do budynku w różny sposób i z wykorzystaniem różnych jej źródeł. Te sposoby zaopatrzenia budynku w energię mogą się w czasie zmieniać, być ulepszane, wymieniane, natomiast fizyczna ilość energii potrzebnej do celów bytowych się nie zmienia. Tak więc ujawnienie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową pozwoli na obiektywne porównanie budynków pod kątem jakości ich konstrukcji, niezależnie od lokalizacji i sposobu zasilania.

Inne sugestie dotyczyły działań związanych ze zmianami mającymi wpływ na efektywność energetyczną budynku, w ramach przeprowadzenia kontroli – powinny one skutkować odpowiednimi obliczeniami, po to, by móc zoptymalizować pracę systemów technicznych i dostosować źródło ciepła/chłodu do nowych warunków. Taka optymalizacja wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii powinna być celem nadrzędnym we wszystkich typach budynków. Podstawą jest tu dynamiczne równoważenie przepływów w instalacjach, które zapewnia adekwatny do potrzeb rozdział medium grzewczego/chłodzącego w całym budynku – niezależnie od jego wielkości i odległości poszczególnych pomieszczeń od źródła ciepła.

Zwróciliśmy również uwagę, że ze względu na fakt, że Komisja Europejska zapowiedziała na jesieni 2020 w dokumencie Renovation Wave wprowadzenie standardów minimalnej charakterystyki energetycznej budynków (MEPS) dla budynków istniejących w aktualizacji Dyrektywy EPBD planowanej na zimę 2021 r., to wcześniejsze przeanalizowanie tej kwestii na poziomie krajowym umożliwi odpowiednie przygotowanie się do podjęcia tematu na poziomie debaty europejskiej a także wpłynie na możliwości wykorzystania MEPS do osiągnięcia pozytywnych celów środowiskowych i społecznych w kontekście polityk i działań krajowych np. Czyste powietrze czy Długoterminowa Strategia Renowacji.

Wskazaliśmy również na zasadność wprowadzenia dodatkowych zapisów w formie:

  1. „“Określenie planu wprowadzenia klas energetycznych”, co umożliwiłoby lepsze planowanie procesów inwestycyjnych dla głębokiej i kompleksowej renowacji.
  2. „wskazanie sposobów i roli weryfikacji oszczędności energetycznych, tj. audyty energetyczne w powiązaniu z finansowaniem renowacji budynków”, aby skutecznie obniżać zużycie energii oraz emisje w budynkach, należy powiązać wsparcie finansowe oraz planowanie renowacji z efektami oszczędności energii. Konieczne jest wprowadzenie systemu kontroli efektów, np. uproszczonego audytu energetycznego lub świadectwa przed i po pracach renowacyjnych jako warunek konieczny; audyt/świadectwo objęte dotacją 100% wg. ustalonego licznika (lub bon).

Nasze komentarze dotyczyły również OSR oraz uzasadnienia i przepisów epizodycznych:

  1. W zakresie postanowień dyrektywy 2010/31/UE dotyczących wyposażenia części budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania dla budynków – Powinny również zapewnić regulację układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zapewniając optymalną pracę powyższych systemów przy pełnym i częściowym obciążeniu, w tym dynamiczne równoważenie przepływów w instalacjach ogrzewania i chłodzenia oraz optymalizację przepływów powietrza w instalacjach wentylacji bytowej, a także pomiar przepływu energii termicznej czynników ciekłych i gazowych dla całego obiektu i na każdej kondygnacji. Wskazane jest również, żeby umożliwiały komunikację z połączonymi systemami technicznymi budynku i innymi urządzeniami w budynku, a także interoperacyjność z systemami technicznymi budynku w zakresie różnych rodzajów technologii zastrzeżonych, urządzeń i producentów.
  2. Do listy działań wymienionych jako konieczne zmiany niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej implementacji dyrektywy 2010/31/UE do polskiego porządku prawnego należy dodać:

– usunięcie niespójności w Rozporządzeniu ws. warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie poprzez usunięcie § 134 5. Artykuł ten pozostaje w sprzeczności z § 135 ust. 7-10 Rozporządzenia ws. warunków technicznych dodanych w ostatniej nowelizacji dokumentu w celu implementacji zapisów Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Artykuł ten jest niespójny z zapisami wspomnianej Dyrektywy i wprowadza zdezorientowanie na rynku.