Budynki w Unii Europejskiej odpowiadają łącznie za 40% całkowitego zużycia energii i ponad 35% emisji gazów cieplarnianych, a w Warszawie to budynki mieszkalne i komercyjne są źródłem nawet ponad 65% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego poprawa efektywności energetycznej budynków odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu ambitnego celu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu.

Choć władze miasta nie mają bezpośredniego wpływu na budynki zarządzane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, planują wdrożyć wysokie standardy w stosunku do zarządzanych przez miasto ponad 5 tysięcy budynków. To jeden z postulatów wyrażonych przez mieszkańców w trakcie Warszawskiego Panelu Klimatycznego w 2020 r. Wysoki standard odnośnie parametrów budynku, ale także jego otoczenia i rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w pierwszym etapie będzie dotyczyć nowych budynków. Mamy nadzieję, że wkrótce wyższe wymogi energetyczne obejmą także pozostałe miejskie budynki.

To niezwykle ważne działanie w kontekście transformacji energetycznej miasta, bo budynki zarządzane przez miasto, czyli szkoły i przedszkola, budynki komunalne, a także administracyjne generują ponad 350 tys. ton CO2 rocznie. To o prawie 1/3 więcej niż cała emisja z miejskiego transportu, czyli floty autobusów i tramwajów, metra i SKM. Dlatego też opracowanie standardu efektywności energetycznej dla miejskiego budynku to bardzo dobra decyzja, która niejako antycypuje kroki UE w postaci nadawania budynkom użyteczności publicznej wzorcowej roli (Artykuł 5 Dyrektywy EED). Jest tak tym bardziej, że standard może posłużyć jako modelowe rozwiązanie także dla innych miast, a zainteresowanie jego wdrożeniem wyraziła już Gdynia.

Jako Fala Renowacji bardzo aktywnie działamy na rzecz wsparcia w opracowywaniu regulacji prawnych i pozaprawnych, które umożliwią zwiększenie liczby renowacji budynków, a także  zakresu  prac renowacyjnych z naciskiem na kompleksowe, głębokie modernizacje. Uwagi, które zgłosiliśmy do Urzędu m.st. Warszawy dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia zasady pierwszeństwa efektywności energetycznej (ang. Energy Efficiency First) do zastosowania w przypadku budynków miejskich, w których wymieniane są źródła ogrzewania. To bardzo ważna kwestia, gdyż uchroni mieszkańców przed instalacją przewymiarowanych źródeł ciepła, a więc także wyższymi kosztami ogrzewania.

Zgłosiliśmy także konieczność uwzględnienia kwestii paszportów energetycznych i etapowania inwestycji w budynki, które to kwestie znalazły się wśród rekomendacji przegłosowanych przez uczestników Warszawskiego Panelu Klimatycznego, podobnie jak wdrożenie systemu zarządzania energią we wszystkich miejskich budynkach użyteczności publicznej w oparciu o Normy PN-EN ISO 50001 Zarządzanie Energią. Zdecydowanie wartością dodaną projektu byłoby wdrożenie systemu monitorowania czy budynki, które przeszły renowację lub zostały zbudowane zgodnie ze standardem, rzeczywiście spełniają jego założenia. W zakresie energii, uwzględniliśmy również rekomendacje dotyczące oświetlenia, możliwości regulacji temperatury indywidualnie w każdym pomieszczeniu czy zaproponowaliśmy nowoczesne rozwiązania umożliwiające np. oszczędności wody (szczególnie w budynkach szkolnych).

Liczymy na to, że wkrótce zostanie też zrealizowana bardzo ważna rekomendacja dotycząca wykonania analizy wariantowej ogrzewania Warszawy obejmującej głęboką termomodernizację budynków, obniżenie zapotrzebowania na ciepło i wykorzystanie odnawialnej energii oraz opracowany zostanie harmonogram działań i finansowania doprowadzenia do 100% zeroemisyjnych budynków miejskich do roku 2050. Przedstawiony do konsultacji projekt standardu Zielonego Budynku to bardzo dobry materiał wyjściowy do opracowania takiej analizy.