Na początku lipca 2022 r. rząd ogłosił nową odsłonę programu Czyste Powietrze, czyli Czyste Powietrze+ (wnioski będzie można składać od 15 lipca).
Najważniejsze zmiany to:
  1. Prefinansowanie dla beneficjentów II i III części programu, czyli najuboższych beneficjentów programu – do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji przypadającej dla danego wykonawcy, które zostanie przekazane bezpośrednio na konto wykonawcy.
  2. Podwyższenie poziomów finansowania dla progu II (podwyższonego) i III (najwyższego) z 30 do 47 tys. zł oraz z 69 do 79 tys. zł.
Nie zmieniono progów dochodowych uprawniających do uzyskania dofinansowania.
Ogłoszone zmiany idą w dobrym kierunku, natomiast czekamy na powiązanie wysokości dotacji z efektywnością energetyczną i zasadą pierwszeństwa efektywności energetycznej. Tylko takie podejście sprawi, że program stanie się skutecznym narzędziem wsparcia realizującym zadeklarowany przez NFOŚIGW cel, czyli wymianę kotłów na paliwa stałe i termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Wprowadzone w lipcu zmiany zakładają, że:
  • Prefinansowanie dostępne będzie dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, a warunkiem będzie przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.
  • W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami, które mogą zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku.
  • Dokumenty mogą zostać złożone za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym lub po przesłaniu wersji elektronicznej, podpisany formularz może zostać wysłany pocztą lub przekazany za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
  • Wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego rozwiązania.
  • Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 14 dni, a w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem zostanie uruchomiona transza zaliczkowa i 50% przyznanej dotacji może być przekazane na konto wykonawcy jako część jego wynagrodzenia.
  • Po realizacji całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność wraz z ostateczną fakturą, protokołem odbioru (potwierdzającym wykonanie całości prac), potwierdzeniem uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta.
  • Wnioski o płatność będą rozpatrywane przez właściwe Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu 30 dni od złożenia dokumentu przez beneficjenta.