Dwie definicje wprowadzane przez EBPD, które wiążą się ze sobą.

Dotychczas

W zgodzie z dotychczas obowiązującą EPBD od początku 2021 r. wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dla budynków publicznych ten wymóg wszedł w życie wcześniej bo już na początku 2019 r.

Rewizja

Rewizja EPBD ma wprowadzić definicję budynku zero-emisyjnego, który bazuje na zaadaptowanej i poszerzonej definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nzeb).

Nowa definicja „głębokiej renowacji” jest silnie związana z pojęciem budynku zero-energetycznego, gdyż rozumiana jest jako renowacja prowadząca do przeobrażenia budynku właśnie w taki zero-energetyczny (i nie uwzględnia renowacji, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię mniejszego niż 30%).

W rewizji EPBD pojawia się również definicja wielostopnowiej gruntownej/głębokiej modernizacji, która przeprowadzana jest w kilku krokach, w zgodzie z wytycznymi określonymi w paszporcie renowacji budynku. Celem paszportu renowacji budynku jest określenie długoterminowego planu etapowej renowacji konkretnego budynku opartego na kryteriach jakościowych i audycie energetycznym oraz przedstawiającego odpowiednie środki i renowacje, które mogłyby przyczynić się do poprawy charakterystyki energetycznej i jakości budynku.

Stanowisko Fali Renowacji do propozycji rewizji z grudnia 2021 r. (z 31.o3.2022) z zakresu nzeb i podejścia do renowacji:

W świetle najlepszych efektów wspomnianych na początku tego stanowiska (5) podejście do modernizacji musi być kompleksowe i dlatego modernizacja systemów technicznych powinna być obowiązkowa jako część par. 8. Ten paragraf wymusza jedynie przekazywanie informacji o działaniu systemów technicznych budynku właścicielom tylko w przypadku renowacji budynku zgodnie z def. EPBD (w przeciwieństwie do elementów skorupy budynku, które muszą spełnić w tym przypadku minimalne wymogi). W zgodzie z bardziej ambitnym celem rewizji i biorąc pod uwagę korzyści, które takie samoregulujące się urządzenia mogą zapewnić przy niskim koszcie, ich instalacja powinna być systematycznie wymagana we wszystkich istniejących budynkach, gdy wymieniane są źródła ciepła i chłodu (jest to nisko kapitałowa inwestycja o krótkim czasie zwrotu i dużym potencjale oszczędności – równoważenie hydrauliczne domowych instalacji ogrzewania w UE odpowiada 2,6 Mtoe). Zapewnienie optymalnego poziomu efektywności energetycznej przy wszystkich poziomach obciążenia (instalacji/systemu) jest niezbędne do zapewnienia komfortu mieszkańcom z najniższymi kosztami zużycia i użytkowania. Równoważenie zapewni najlepsze “niskotemperaturowe ogrzewanie”, które jest koniecznością dla podniesienia wydajności działania pomp ciepła. Rekomendujemy silniejszy nacisk na elastyczność po stronie popytu, która zapewni gładkie zintegrowanie dużych udziałów zmiennej energii odnawialnej I w tym samym czasie zminimalizuje inwestycje w infrastrukturę energetyczną.

I na koniec, ale nie najmniej ważne, aspekt, który jest związany z nowymi budynkami, a nie renowacją ale, który jest również ważny – standard ZEB zaproponowany w rewizji jest krokiem wstecz dla nowych budynków ponieważ progi zdefiniowane w Załączniku III są mniej ambitne niż wskazówki Komisji z 2016 dla “budynków prawie zeroenergetycznych” (nZEB) I nie odzwierciedlają rozwoju, który dokonał się na rynku przez ostatnią dekadę. Z tego powodu (6) rekomendujemy zastosowanie niższych poziomów progów (w Załączniku III) osadzonych w rekomendacjach Komisji Europejskiej z 2016 dla budynków nowobudowanych. By zapewnić stosowanie zasady pierwszeństwa efektywności energetycznej specyfikacje dla energii pierwotnej (proponowane w Załączniku III) powinny być uzupełnione maksymalnymi granicami wyrażonymi w formie zapotrzebowania na energię dla ogrzewania i chłodzenia zarówno dla nowych budynków jak I w przypadku renowacji.

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

MEPS

Minimalne standardy energetyczne 

EPCs

Energy performance certificates

SRI

Smart  readiness  indicator

Pomoc

Finansowanie, wsparcie techniczne