W oczekiwaniu na raport Fali Renowacji prezentujący rekomendacje dla skutecznego programu wsparcia modernizacji energetycznych budynków w Polsce przedstawiamy kilka ciekawych programów funkcjonujących w innych krajach członkowskich UE.

Czechy

Program Nova Zelena Usporam

To flagowy czeski program, który koncentruje się na wspieraniu działań energooszczędnych w budynkach jedno- i wielorodzinnych, w tym m. in. na zmniejszeniu energochłonności budynku, wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, zwiększeniu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ale oferuje też dotacje na inne proekologiczne działania, takie jak m. in. stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz nasadzenia zieleni miejskiej wokół budynków mieszkalnych.

 • Wdrażany od 2014 r.
 • Dla budynków jedno- i wielorodzinnych
 • Im większa oszczędność energetyczna, tym silniej premiowana jest inwestycja za ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z dodatkową wymianą źródła ciepła otrzymuje się o ok. 2 tys. zł więcej niż byłoby to możliwe w przypadku realizacji tych inwestycji oddzielnie
 • W 2021 r. zwiększono wartość możliwego do uzyskania dofinansowania (maksymalna możliwa do uzyskania dotacja to ok. 124 tys. zł) po zmianach, wsparcie na docieplenie istniejących domów wzrosło o ok. 20%)
 • Od 2021 r. wprowadzono bonusy premiujące połączenie różnego rodzaju działań realizowanych w ramach jednego projektu modernizacyjnego

Francja

Program MaPrimeRénov’ Sérénité

By rozwiązać kwestię ubóstwa energetycznego, w ramach parasolowego programu MaPrimeRénov uruchomiono ścieżkę MaPrimeRénov Sérénité, która z początkiem 2022 r. zastąpiła funkcjonujący od 2010 r. program Habiter Mieux Sérénité. Jego skala w 2020 r. sięgnęła ok. 52 tys. renowacji rocznie w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach.

 • Pomoc dla osób spełniających kryteria dochodowe, będących właścicielami nieruchomości, stanowiącej ich główną siedzibę i ukończoną co najmniej 15 lat przed datą złożenia wniosku o dotację.
 • Prace muszą prowadzić do zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 35%.
 • Dotacja – 35% lub 50% całkowitego kosztu wykonywanych prac (o wartości do 30 tys. euro netto lub do 50 tys. euro netto w przypadku renowacji najsilniej zaniedbanych nieruchomości), w zależności od kategorii dochodowe beneficjenta
 • Dotację można łączyć z wypłatami innych programów pomocowych;
 • oferowane są bonusy za renowację budynków z najniższych kategorii energetycznych oraz za doprowadzenie ich do najwyższych standardów.

Dostęp do programu umożliwia bezpłatna usługa publiczna FranceRenov, wspierana przez państwo wraz z władzami lokalnymi i pilotowana przez Narodową Agencję Mieszkalnictwa (Anah). Składa się ona  portalu informacyjnego, przez który można wysłać zgłoszenie, infolinii, która łączy bezpośrednio z konsultantami programu oraz 450 punktów stacjonarnych w kraju, gdzie pracują doradcy energetyczni nadzorujący usługi wykonywane w ramach MaPrimeRénov Sérénité

Niemcy

Program Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG):

 • Powstał on na początku 2021 r.
 • zbiera ponad 10 istniejących wcześniej inicjatyw -> kierowany jest do szerokiego zakresu podmiotów (zarówno osób fizycznych – właścicieli i mieszkańców nieruchomości, jak i do jednostek administracji publicznej, firm zarządzających nieruchomościami, organizacji non-profit itd.)
 • oferuje wsparcie dla różnorodnych inicjatyw z zakresu renowacji budynków
 • Podzielony jest na trzy kategorie: dla budynków mieszkalnych, budynków niemieszkalnych i projektów specjalnych
 • Wsparcie – bezpośrednia dotacja lub pożyczka z dotacją na spłatę.

Kluczowe cechy:

 • zasada, że im wyższa efektywność energetyczna zostanie osiągnięta w budynku w wyniku renowacji, tym wyższy można uzyskać poziom dotacji na jego remont
 • możliwy do uzyskania poziom dotacji to 50% zwrotu kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na maks. 75 tys. euro dofinansowania
 • konieczne odbycie konsultacji energetycznej
 • dodatkowe usługinp. specjalistycznego planowania energetycznego, nadzoru budowlanego i certyfikacji zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju mogą być dotowane w wysokości 50 % kosztów.

W raporcie Fali Renowacji, planowanym na początek czerwca, znajdzie się więcej szczegółów dla tych oraz innych programów (m.in. z Irlandii czy Włoch) oraz wnioski, które wypływają z doświadczeń innych krajów dla Polski.