Liderzy branży produkcji technologii i materiałów budowlanych, w tym m.in. Firmy członkowskie Stowarzyszenia Fala Renowacji, skierowali list otwarty do Parlamentarzystów i Rządu opublikowany przez Teraz Środowisko ws. przyjęcia ambitnych celów w zakresie renowacji budynków. Takie ambitne podejście pozwoli na pokonanie kryzysu energetycznego I uniezależnienie się od rosyjskich paliw kopalnych, likwidację ubóstwa energetycznego, ale także stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy I wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, w tym samym czasie obniżając emisje gazów cieplarnianych z sektora budynków, które stanowią prawie 40% ogólnych emisji z terenu UE.

List i sam apel związany jest z posiedzeniem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego ma miejsce ważne głosowanie dotyczące kształtu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Rozwiązania prawne, które zostaną przyjęte w ramach prac nad dyrektywą na lata zdefiniują tempo renowacji budynków, a więc także zdolność UE do zrealizowania celów w ramach pakietu Fit for 55. Cele szczegółowe określone w EPBD to zwiększeniu tempa i zakresu renowacji budynków, poprawie informacji na temat charakterystyki energetycznej i zrównoważenia budynków oraz zapewnieniu zgodności wszystkich budynków z wymogami neutralności klimatycznej do 2050 r. , do czego ma zmierzać wprowadzenie minimalnych norm dotyczących charakterystyki energetycznej (Minimal Energy Efficiency Standards, MEPS).

Wzmocnione wsparcie finansowe oraz modernizacja i integracja systemów stanowią dźwignie służące realizacji tych celów. Działa to równolegle z proponowanym nowym systemem ETS, który sprzyja zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla. Proponowany w dyrektywie nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny wypełni lukę między RRF, a przejściem między obecnymi RRF a okresem po 2027 r. i uruchomiłby 72,2 mld EUR na lata 2025-2032 w celu wsparcia gospodarstw domowych, zwłaszcza tych, które mieszkają w budynkach o najgorszej charakterystyce. Fundusz ten pokryłby koszty początkowe i ułatwiłby gospodarstwom domowym o niskich dochodach dostosowanie się do minimalnych standardów charakterystyki energetycznej zaproponowanych w dyrektywie EPBD.

Kształt ostatecznych ustaleń ws. EPBD zdecyduje na wiele lat, czy wykorzystamy te wszystkie możliwości i zbudujemy zieloną, bezpieczną gospodarkę.

Z treścią listu można zapoznać się tutaj, a poniżej fragmenty:

Jesteśmy gotowi znacznie zwiększyć tę liczbę i uwolnić Europę od uzależnienia gazowego (…). Nasze przesłanie jest proste: Wszyscy jesteśmy zobowiązani do utrzymania pozycji Europy jako światowego lidera w inwestycjach w produkcję i tworzenia nowych miejsc pracy, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na modernizacje energetyczne i dostawy ciepła ze źródeł odnawialnych. Wzywamy zatem nasz rząd i polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim do wsparcia nowych ambitnych polityk dotyczących budynków, w tym ustanowienia ambitnych norm energetycznych dla budynków, o których mowa w dyrektywie EPBD. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu politycznym nasz przemysł będzie w stanie zapewnić bezpieczną, ciepłą przyszłość dla wszystkich europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – apelują przedstawiciele branży.

Dyrektor Zarządzająca Fali Renowacji, Justyna Glusman, konkluduje:

Kluczem jest wsparcie legislacyjne oraz finansowe dla modernizacji energetycznej budynków. Obok krótkoterminowego wsparcia konsumentów w obliczu rosnących cen energii, należy wprowadzić długofalowe rozwiązania, które pomogą zrealizować potrzebne cięcia w imporcie energii i tym samym ograniczyć ogromne wydatki

Modernizacja energetyczna budynków to nie koszt, ale inwestycja o ogromnych, wielowymiarowych korzyściach.