W Stowarzyszeniu Fala Renowacji rozpoczynamy prace w ramach międzynarodowego zespołu nad projektem epbd.wise, którego celem jest wsparcie państw członkowskich w skutecznym wdrażaniu EPBD.

Będziemy rozmawiać z przedstawicielami rządu – Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z reprezentantami samorządów terytorialnych – o największych wyzwaniach związanych z perspektywą wdrożenia dyrektywy EPBD, a także o tym, jak je pokonać i jakie działania administracji publicznej są w tym kontekście priorytetowe. ’

W tych zadaniach będą nas wspierać naukowcy i eksperci z:

Do przeprowadzenia analiz wykorzystamy wiedzę, którą zgromadziliśmy m.in. podczas prac grupy roboczej ds. efektywności energetycznej, w ramach której współpracowaliśmy przez cały 2023 rok z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi i eksperckimi specjalizującymi się w tematyce polityki klimatycznej i ochrony środowiska, a także przedstawicielami sektora finansowego.

Co to jest EPBD.wise?

Niedługo po osiągnięciu przez instytucje Unii Europejskiej nowego porozumienia dotyczącego dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), EPBD.wise skorzysta z okazji, aby zmaksymalizować wpływ europejskiej polityki dotyczącej budynków, na urzeczywistnienie celów klimatycznych.

Przez okres trzech lat partnerzy projektu będą współpracować z władzami publicznymi (takimi jak gminy, agencje energetyczne itp.) w sześciu krajach europejskich (Bułgaria, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia i Ukraina) w celu zaprojektowania, wdrożenia i oceny

kluczowych przepisów, które zdecydowanie skierują kraje europejskie na właściwą ścieżkę dekarbonizacji zasobów budowlanych.

Zaczynając od powyższych sześciu krajów docelowych, EPBD.wise będzie:

  • Wspierać władze w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie nowych lub wzmocnionych środków w ramach rewizji EPBD, w tym nowej normy dotyczącej budynków o zerowej emisji, krajowych planów renowacji budynków, paszportów renowacji budynków, świadectw charakterystyki energetycznej i minimalnych norm charakterystyki energetycznej w całej Europie.
  • tworzyć możliwy do powielenia model wspierający powszechne wdrażanie tych środków w całej Europie.
  • Opracowywać wytyczne dotyczące projektowania nowych polityk i instrumentów, pomiaru ich efektywności (monitorowanie, raportowanie i ocena polityki) oraz dostosowywania do potrzeb i celów UE i krajowych.

EPBD.wise to projekt finansowany przez UE w ramach programu LIFE i realizowany w latach 2023–2026.

Poza Falą Renowacji w Polsce partnerzy projektu z innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej to: