Wraz z organizacjami partnerskimi tj. Fundacją Habitat for Humanity Poland, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Forum Energii i Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE przekazaliśmy do MRiT nasz apel ws.  Społecznego Planu Klimatycznego.
Racjonalne wydanie środków ze Społ. Fund. Klimatycznego jest szczególnie ważne w kontekście przegłosowanej znowelizowanej dyrektywyEPBD i planów na renowację zasobu budowlanego. 

Rekomendacje dot. prac nad SPK w skrócie:

I. Rekomendacje dotyczące procesu prac nad SPK:
1. Włączenie w prace koncepcyjne nad Społecznym Planem Klimatycznym (SPK)
szerokiego grona interesariuszy
2. Wykorzystanie potencjału współpracy i wymiany doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, które równolegle pracują nad SPK
3. Rekomendacje dotyczące procesu wyboru Wykonawcy SPK i założeń realizacji tego zamówienia
II. Rekomendacje dotyczące zakresu merytorycznego SPK:
1. Zwrócenie uwagi na kwestię ubóstwa transportowego.
2. Uwzględnienie kierunków wykorzystania środków z ETS2 nieobjętych Planem w celu zapewnienia spójności i poprawnej delimitacji działań.
3. Skupienie się na działaniach o charakterze długofalowym
Pełna treść rekomendacji do Społecznego Planu klimatycznego jest dostępna tutaj

Więcej o Społecznym Funduszu Klimatycznym (SFK)

czyli narzędziu mającym na celu wsparcie grup najbardziej narażonych na obciążenia związane z wprowadzeniem systemu ETS2 oraz nowych standardów dla budynków i pojazdów.
SFK:
  • ma umożliwić wprowadzenie i sfinansowanie programów wsparcia dla społeczeństwa i przyspieszenie transformacji obu sektorów (poprzez zapewnienie państwom członkowskim UE środków finansowych pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji w ETS2)
  • ma być dostępny od 2026 roku, a Polska ma być beneficjentem (największym spośród innych państw członkowskich) ponad 15 miliardów euro, które w latach 2026-2032 mają posłużyć jako osłona dla narażonych grup oraz na inwestycje w zeroemisyjne rozwiązania
  • jest częścią pakietu Fit for 55