Jakie pozytywne efekty ma wdrażanie kompleksowej modernizacji?

Miejsca pracy powstające od razu, ale zachowane na długie lata.

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych i niemieszkalnych może dać polskiej gospodarce prawie 300 tysięcy etatów o różnych stopniach kwalifikacji przez okres następnych 30 lat.

Walka ze smogiem przy jednoczesnym obniżeniu ubóstwa energetycznego.

Kompleksowa renowacja energetyczna budynków jest skuteczną metodą ograniczenia szkodliwej dla zdrowia emisji zanieczyszczeń powietrza, przy jednoczesnym ograniczeniu ubóstwa energetycznego, które w Polsce dotyczy 12% mieszkańców.

Zdrowie i dobrostan obywateli.

Dobrej jakości powietrze na zewnątrz i wewnątrz budynku (co bardzo ważne w sytuacji pandemii i spędzania czasu w domu). Podniesienie jakości życia.

Rozwój innowacji w nowoczesnym systemie energetycznym opartym na OZE.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków to także optymalna praca systemów grzewczych oraz zwiększenie udziału wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, co związane jest z ogromnym potencjałem rozwoju wielu nowoczesnych rozwiązań związanych z energetyką. Umożliwia ona także wykorzystanie i wdrożenie istniejących innowacji technologicznych do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz przyspieszenie cyfryzacji ich infrastruktury elektrycznej. Przyczynia się także do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Transformacja klimatyczna.

Unia Europejska zakłada, że do roku 2050 UE powinna stać się zeroemisyjna. Efektywność energetyczna jest warunkiem sprawiedliwej społecznie i efektywnej ekonomicznie transformacji klimatycznej.

Utrzymanie płynności gospodarczej poprzez zapewnienie aktywności ekonomicznej w branży budowlanej i okołobudowlanej.

Miejsca pracy w branżach powiązanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków tworzone są „tu i teraz” oraz stanowią realne wsparcie aktywności ekonomicznej branży budowlanej, które z kolei jest prawdziwym motorem gospodarki i jej kondycja jest zazwyczaj wyznacznikiem ogólnej kondycji gospodarczej.

Dlaczego chcemy mówić o kompleksowej modernizacji energetycznej budynków teraz i jak to robimy?

W maju 2020 roku, po wybuchu epidemii COVID-19, kiedy Unia Europejska zaczęła wzmożone dyskusje na temat Europejskiego Planu Odbudowy gospodarki po pandemii, zebraliśmy jako grupa podpisy ponad 20-stu organizacji reprezentujących różne sektory i wysłaliśmy list do Rządu polskiego. W liście podkreśliliśmy/zaznaczyliśmy jakie korzyści Polska może odnieść z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli i rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki, jeśli wykorzysta szansę wykorzystania nadchodzących środków finansowych z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków.

Opracowaliśmy również raport opisujący korzyści wynikające ze zwiększenia tempa kompleksowej i głębokiej renowacji energetycznej budynków w Polsce. Poprawa efektywności energetycznej budynków przynosi wiele korzyści pobudzając  gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa. Efektywność energetyczna w budynkach jest motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE w produkcji energii.