W listopadzie 2020 roku inicjatywa Fala Renowacji została Krajowym Partnerem Wspierającym Kampanii Renovate Europe. 

Razem z 17 innymi Partnerami z innych krajów będziemy wspierać dążenie do celu Kampanii, którym jest redukcja zapotrzebowania na energię w budynkach w UE o 80% do roku 2050, tak aby osiągnąć standard o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

Cel ten może zostać osiągnięty poprzez zmiany prawne, a także ambitne programy wspierające modernizację.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach Kampanii Renovate Europe.

Renovate Europe Campaign wzywa do:

stworzenia ambitnej strategii remontowej, którą należałoby wdrożyć w całej UE, by do roku 2020 potroić liczbę przeprowadzanych w UE co roku remontów (z 1% do 3%) i sprawić, że wszystkie remonty będą remontami dogłębnymi, przeprowadzanymi od razu lub w etapach.