Inicjatywa Fala Renowacji wzięła udział w konsultacjach projektu Długoterminowej Strategii Renowacji (DSR), które do 26 lutego organizowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Polityki Regionalnej odpowiedzialne za przygotowanie tego dokumentu.  

Nasze największe obawy budziły następujące zagadnienia: 

 • skupienie się w pierwszej fazie strategii (do 2030 r.) na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w połączeniu z płytką termomodernizacją, a dopiero w okresie 2030-2050 uruchomienie stopniowo coraz intensywniejszej głębokiej modernizacji. 
 • brak w opisanych mechanizmach wspierających renowację jednoznacznego nacisku na kompleksowe podejście do renowacji
 • brak krytycznego spojrzenia na istniejące programy wsparcia modernizacji energetycznej budynków w celu analizy ich mocnych i słabych stron, co mogłoby się przełożyć na zwiększenie ich atrakcyjności dla beneficjentów i efektywności w osiągnięciu zamierzonych celów 
 • brak widocznej korelacji między dwoma dokumentami decydującymi o losie renowacji budynków: Długoterminowej Strategii Renowacji i Krajowego Planu Odbudowy

Biorąc pod uwagę powyższe, kładziemy nacisk na: 

 • kompleksową modernizację energetyczną budynków, czyli działania obejmujące: eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (włączając również elementy infrastruktury zewnętrznej budynków), wymianę źródła ciepła na wydajne i nieemisyjne; 
 • przeprowadzanie prac modernizacyjnych w budynkach w odpowiedniej kolejności tj. w pierwszej kolejności należy przeprowadzić termomodernizację budynku ograniczając straty ciepła, a dopiero później dobierać odpowiednie źródło ciepła; 
 • wypracowanie skutecznego, dedykowanego programu wsparcia renowacji budynków (uwzględniających kompleksową modernizację i właściwą kolejność wykonywania prac) lub wiązki programów wzajemnie się uzupełniających. 
 • strategiczne planowanie działań w zakresie efektywności energetycznej budynków w różnych dokumentach państwowych, w szczególności, gdy prace nad nimi odbywają się w podobnym czasie.  

Dodatkowo: 

 • Proponujemy rozpocząć realizację wszystkich scenariuszy od budynków z przedziału 150-330 kWh/(m2·rok), zamiast od budynków o najwyższym współczynniku Ep. Ta grupa budynków jest najliczniejsza – stanowi w sumie ponad połowę, bo aż 55% ogółu budynków. Z tego powodu sumarycznie zużywa znacznie więcej energii niż wszystkie budynki o współczynniku Ep>300 kWh/(m2·rok), dzięki czemu osiągniemy lepszy efekt ekologiczny przy efektywniejszym wydatkowaniu środków. 
 • Wskazujemy, że należy pokazać pełne spektrum rozwiązań z zakresu ogrzewania elektrycznego, które z wieloma korzyściami może współpracować z instalacją odnawialnych źródeł energii, włączając w to kable i maty grzejne.  
 • Zwracamy uwagę, że do listy działań, które wpływają na poprawę efektywności energetycznej budynków należy dodać zastosowanie równoważenia instalacji c.o. i c.w.uAutomatyka do sterowania pracą instalacji jest jej niezbędnym elementem i znacząco przyczynia się do optymalizacji pracy całego systemu, a tym samym poprawy charakterystyki energetycznej budynku. 
 • Sugerujemy rozważenie możliwości włączenie firm esco i innych firm będących integratorami na rynku efektywności energetycznej, które realizują działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w obszar dofinansowań i w grupę beneficjentów programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej. 
 • Sygnalizujemy wykorzystanie nowych modeli biznesowych wspierających GOZ poprzez korzystanie z usług w modelach subskrypcyjnych tj. np. “światło jako usługa”.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwania, jakim jest przygotowanie skutecznej strategii renowacji, która spełniałaby założenia i cele określone przez Unię Europejską, a jednocześnie stanowiła odpowiedź na konkretne problemy czy trudności wynikające z krajowych uwarunkowań. Jednak wierzymy, że uwzględniając głosy środowiska i czerpiąc z doświadczeń innych krajów europejskich uda się przygotować mechanizmy skutecznie wspierające kompleksową modernizację energetyczną budynków.